Regulamin

Regulamin turnieju

E-sport w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

1. Informacje o turnieju

1.1. Turniej E-sport w kategorii Fifa 19 organizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej , dnia 15.02.2019r. o godzinie 13.00. Czas trwania zawodów zależny jest od ilości zgłoszonych drużyn.

1.2. Turniej E-sport Challenge rozgrywany będzie w kategorii FIFA 19. 1.3. Drużynę może zgłosić każdy gimnazjalista/ósmoklasista lub opiekun/nauczyciel do godz. 15.00 dnia 14 Lutego 2019 r., wypełniając formularz rejestracyjny, zgodę rodzica na udział w zawodach oraz zgodę na udostępnianie wizerunku. Zgoda Rodziców do pobrania pod adresem lub osobiście w sekretariacie szkoły w Bobowej, ul. Grunwaldzka 10. Zgodę na udział oraz zgodę na udostępnianie wizerunku należy mieć ze sobą w dniu zawodów.

1.4. Zgłoszenie drużyny do turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na osobiste stawienie się graczy na rozgrywkach w dniu 15 Lutego 2019 r. w godzinach i miejscu odbywania się imprezy.

1.5. O uczestnictwie drużyny w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń, pod uwagę brane będzie 16 pierwszych zgłoszeń w przypadku rozgrywek FIFA 19.

1.6. Każdy uczestnik może zgłosić się tylko do jednej drużyny.

1.7. Turniej odbywa się tylko i wyłącznie na konsolach Playstation, które zapewnia Organizator.

1.8. Kontakt z Organizatorami możliwy jest poprzez email Bartlomiej.Serafin@zsz.bobowa.pl. W temacie wiadomości proszę zawrzeć odpowiednie oznaczenie w kategorii lub w kategorii Fifa [FIFA]. Z organizatorem można się również telefonicznie +48 668 739 569 (tel. bezpośredni do organizatora).

1.9. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację powtórek. Stream i materiały mogą być publikowane w internecie na stronach powiązanych z Organizatorem Turnieju.

1.10. Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niestosowania się do Regulaminu drużyna zostanie niezwłocznie wykluczona z Turnieju.

3. Warunki uczestnictwa w kategorii FIFA 19

3.1. W rozgrywkach uczestniczą zawodnicy w składach 1 osobowych.

3.2. Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe.

3.3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji zawodnik musi podać nick dla identyfikacji danego gracza, wybraną drużynę, imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Podanie fałszywych danych skutkuje dyskwalifikacją drużyny. Nazwa nie może zawierać wulgaryzmów oraz być obraźliwa.

3.4. System i przebieg rozgrywek FIFA 19

3.4.1. Rozgrywki będą przeprowadzone na konsoli XBOX ONE S

3.4.2. Każdy uczestnik gra wybraną przez siebie drużyną, którą wybrał podczas rejestracji do turnieju.

3.4.3. Reprezentacje krajów nie mogą zostać wybrane.

3.4.4. Podczas rozgrywek nie ma możliwości zmiany drużyny.

3.4.5. Dwóch lub więcej zawodników może wybrać tą samą drużynę.

3.4.6. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy uczestnik będzie mógł dostosować ustawienia kontrolera.

3.4.7. W przypadku niestawienia się drużyny na mecz obowiązuje walkower.

3.4.8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z turnieju w trakcje jego trwania. Rezygnacja jest równoznaczna z walkowerem ( wynik 3:0 ) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.

3.4.9. Rozgrywki będą odbywały się systemem pucharowym.

• Od 1/16 do 1/4 połowa meczu trwa 6min.

• Od 1⁄2 do finału połowa meczu trwa 8min.

• W przypadku remisu rozgrywane są karne.

3.4.10. Mecze rozgrywane są zgodnie z następującymi zasadami:

• Szybkość gry: Normalna

• Kamera: Telewizyjna 3

• Kontuzje: Wyłączone

• Spalone: Włączone

• Kartki: Włączone

• Zagrania ręka: Wyłączone

• Zabronione jest używanie tzw. Starego systemu obrony.

4. Działania niedozwolone

4.1. W trakcie rozgrywek niedozwolone jest:

a) celowe rozłączanie się,

b) oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu,

c) używanie błędów gry określonych przez Organizatora jako niesportowe,

d) niesportowe zachowanie (np. wyśmiewanie lub przeszkadzanie w rozgrywkach),

e) niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze).

4.2. Na terenie obiektu, w którym odbywa się finał Turnieju obowiązuje zakaz:

a) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków,

b) wnoszenia i spożywanie posiłków w strefach, gdzie zostało to zabronione,

c) używania przez Uczestników sprzętu nagłaśniającego (nie dotyczy słuchawek),

d) posiadania i używania urządzeń mogących zakłócić pracę wszelkiego sprzętu elektronicznego,

e) wnoszenia wszelkich rodzajów broni oraz ostrych narzędzi,

f) rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz promocyjnych bez zgody Organizatora.

4.3. Podczas finału obowiązują reguły poszanowania innych osób oraz niewulgarny język. Za nie stosowanie się do regulaminu gracz dostaje upomnienie. Po otrzymaniu 3 upomnień, gracz zostaje wykluczony z Turnieju za nieprzestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Turnieju, jeżeli wyniknęły z przyczyn losowych (np. utrata połączenia internetowego) oraz na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

5.2. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wyrządzonych przez Uczestnika, Organizator obciąży Uczestnika kwotą, będącą równowartością dokonanych zniszczeń. Kwota będzie ustalona przez Organizatora i nie podlega negocjacjom.

5.3. Organizator przewiduje nagrody za najlepszych zawodników w kategorii FIFA 19.

5.4. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

5.6. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce organizacji turnieju.

5.7. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników rozgrywek.